Knygų autorius ir bendraautorius, sudaryti ir redaguoti darbai, straipsniai leidiniuose

1960 m. Gediminas Ilgūnas pradėjo bendradarbiauti spaudoje. Išleido knygas „Jonas Čerskis“ (1983), „Vincas Pietaris“ (1987), „Prie Sasnos ir Šešupės“ (1995), „Kazys Grinius“ (2000), knygų „Lietuvos Respublikos prezidentai“ (1995) ir „Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas“ (1998) bendraautorius ir sudarytojas. Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė apie 500 straipsnių istorijos, kultūros ir politikos klausimais.

Liko neįgyvendinti G. Ilgūno planai – išleisti dar tris knygas: „Kerinti kelio trauka“, „Liudas Vaineikis ir Stasė Vaineikienė“, „Ne visi žmonės žvėrys“.

Ilgūnas, Gediminas.

Jonas Čerskis.
Vilnius: Mokslas, 1983. 142, [2] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Vincas Pietaris.
Vilnius: Mokslas, 1987. 184, [2] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Prie Sasnos ir Šešupės: [Surgučių, Sasnavos ir Kantališkių kaimų istorijos ir etnografijos bruožai]. Vilnius: Lietuvos archyvų dep., 1995. 335, [12] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Šaknys: tėvų ir protėvių pėdsakai.
Vilnius: Pradai, 2000. 217, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Kazys Grinius.
Vilnius: Pradai, 2000. 627, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Steponas Kairys.
Vilnius: Vaga, 2002. 454, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Česlovas Kudaba.
Vilnius: Valstybės žinios, 2003. 184, [2] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Lietuvos Respublikos XII Vyriausybė, 2001–2004.
Vilnius: Lodvila, 2004. 293, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Sąjūdis Jonavoje, 1988–1990.
Kaunas: AB spaustuvė „Aušra“, 2004. 266, [2] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Sasnava: kraštas ir žmonės. Marijampolė: Piko valanda, 2005. 438, [2] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Knygnešių keliais: 1983 m. ekspedicija minint „Aušros“ 100-ąsias metines. Vilnius: Vaga, 2005. 159, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas, Laurinavičius, Jonas.

Kazimieras Brazauskas (1906–1997). Vilnius: Versus aureus, 2006. 107, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Antanas Mackevičius: sukilimo žygiai ir kovos.
Vilnius: Versus aureus, 2007. 303, [1] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Lietuvos Respublikos I Vyriausybė, 1990–1991 m.
Vilnius: Petro ofsetas, 2008. 460 p.

Ilgūnas, Gediminas.

Antroji Vyriausybė. Premjero paslaptis: 1991 m. sausio 10–13 d. Vilnius: Versus aureus, 2008. 221, [2] p.

Knygos anotacijoje rašoma: „Knyga apie Lietuvos Respublikos II Vyriausybę, dirbusią 1991-ųjų metų sausio 11–13 dienomis ypatingai sudėtingu TSRS agresijos prieš Lietuvą metu, ir apie tai, kaip sausio 13-osios naktį paslaptingai dingo Ministras Pirmininkas Albertas Šimėnas. Pasinaudojus II Vyriausybės dokumentais, Aukščiausiosios Tarybos posėdžių stenogramomis, ministrų atsiminimais, 1991 metų sausio įvykių dalyvių liudijimais, kitais dokumentais bei asmeniškais pastebėjimais knygoje aprašomos Ministro Pirmininko ir šios Vyriausybės paskyrimo aplinkybės, nušviečiama trumpa II Vyriausybės ir Ministro Pirmininko A. Šimėno veikla“.

Ilgūnas, Gediminas.

Nuo Neries iki Kolymos: Jonas Čerskis, Vilnius–Sibiras.
Vilnius: Versus aureus, 2008. 278, [2] p.

Ilgūnas, Gediminas.

Algirdas Brazauskas: [politinė biografija].
Vilnius: Versus aureus, 2009. 542, [2] p.

Sudaryti ir redaguoti darbai

Jonavos statybos trestas: prospektas / sudarė – G. Ilgūnas.
Vilnius: EMKB, 1990. 32 p.

Algirdas Brazauskas: Lietuvos Respublikos Prezidentas, 1993–1998: [fotoalbumas] /
sudarė – G. Ilgūnas.
Vilnius: Baltos lankos, 1998. 275 p.

Genzelis, Bronislovas.

Jokūbas Minkevičius /
red. kolegija: G. Ilgūnas (pirmininkas) ir kt.
Vilnius: Valstybės žinios, 2003. 112, [2] p.

Straipsniai leidiniuose

Pasipriešinimo idėja lietuvių tautos istorijoje // Asmuo ir valstybė: prisiminimai ir pranešimai: iškilminga konferencija 1941 m. birželio 23 d. sukilimo 50-mečiui paminėti, Kaunas, 1991 m. birželio 22 d. Kaunas: „Į Laisvę“ fondo leidykla, 1992. P. 17–20.

Atsiminimai apie Juozą Urbšį [diplomatą, Lietuvos užsienio reikalų ministerį] // Dabar ir visados: Juozo Urbšio laikas ir asmenybė. Kaunas: Spindulys, 1993. P. 203–208.

Pasakojimai // Juozaitis, Arvydas. Tėvas Stanislovas: pasakojimų knyga. Vilnius: Džiugas, 1995. Gediminas Ilgūnas: P. 125, 127, 128, 151, 181, 217.

Kazys Grinius // Lietuvos Respublikos prezidentai: 2-asis leid. Vilnius: Margi raštai, 1997. P. 267–377.

Nesenos istorijos puslapiai // Lietuvos televizijai 40: straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos b-ja, 1997. P. 78–84.

Nepriklausomybės išvakarėse // Atgimusi Lietuva. Vilnius: R. Šlajaus firma „Baltijos pranešimai“, 2001. P. 33–41.

Kelialapis į Jakutiją // Akademikas Paulius Slavėnas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. P. 145–148.

Įžanginis straipsnis // Poška, Antanas. Nuo Baltijos iki Bengalijos: aštuonerių metų kelionė po Europą, Afriką ir Aziją. D. 1: Su gervėmis į Pietus. Klaipėda: Vilko takas, 2002. P. 3–4.

Antano Poškos kelionės // Antanas Poška. Vilnius: Mintis, 2003.

Ką šiandien mums pasakytų Česlovas Kudaba?.. // Ką šiandien pasakytų profesorius Česlovas Kudaba? Kaunas: Kultūros žurnalas „Santara“, 2003. P. 4–5.

Apsisprendimo genezė // Brazauskas, Algirdas. Apsisprendimas, 1988–1991. Vilnius: Vaga, 2004. P. 5–18.

Kas yra Nepriklausomybė? // Ozolas, Romualdas. 2004-ieji: Lietuva. Antrosios Respublikos pabaiga. Vilnius: Mintis, 2005. P. 168–170.

Vincas Pietaris draudžiamoje lietuviškoje spaudoje // Lietuvių raštijos istorijos studijos: mokslinių straipsnių rinkinys. T. 1: Iš spaudos draudimo istorijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 98–105.

Galinis Vincas; Kairys Steponas // Socialdemokratai Lietuvos Respublikos seimuose. Vilnius: Petro ofsetas, 2006. P. 127–130; 136–140.

Kairys Steponas; Bacevičius Feliksas; Galinis Vincas; Grinius Kazys; Kairys Steponas // Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. P. 179–182; 202–203; 260–262; 274–278; 304–307.

Kapitonas Zigmantas Sierakauskas; Kunigas Antanas Mackevičius // Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. T. 1: LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2008. P. 265–274; 275–285.

Esminis lūžis; Lietuvos kelias į 1990 m. Kovo 11-ąją (1940–1990) // Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Žaltvykslė, 2008. P. 217–220; 221–254.

Sąjūdis Jonavoje // Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.): straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. P. 301–308.

Sukilimo vadas Antanas Mackevičius ir jo santykis su vyskupu Motiejumi Valančiumi // Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse: straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. P. 191–202.

Lietuvos tūkstantmečio įamžinimas Klaipėdoje // Raitelis saugo Lietuvą: paminklas Klaipėdoje Lietuvos vardo tūkstantmečiui: fotoalbumas. Klaipėda: Eglės leidykla, 2010. P. 10–11.